Customer Service

Villkor

1. Tillämplighet

Om inte annat uttryckligen överenskommits skriftligen ska dessa allmänna försäljningsvillkor ("GCS") gälla för alla förfrågningar, erbjudanden, beställningar och avtal ("Kontrakt") varigenom ett företag inom Eleiko-gruppen ("ELEIKO") säljer och levererar alla produkter eller utrustning ("Produkter") och/eller tillhandahåller installationstjänster av Produkter ("Installationstjänster") till köparen ("KÖPAREN"). GCS utgör en integrerad del av ett sådant Kontrakt, oavsett om detta anges eller inte, och utesluter tillämpningen av motstridiga eller avvikande allmänna eller specifika villkor för KÖPAREN.

2. Offerters giltighet

ELEIKO:s offerter är öppna för godkännande inom den tidsperiod som anges däri eller, om ingen tidsperiod anges, inom 30 dagar efter deras datum.

3. Att göra beställningar och avbeställningar

Alla beställningar ska göras skriftligen. Ett bindande avtal för försäljning och köp av Produkterna ska anses vara ingått när KÖPAREN mottagit ELEIKO:s orderbekräftelse.

4. Prisvillkor

4.1. Om inte annat överenskommits eller anges i offerten är alla priser nettopriser exklusive mervärdesskatt. Eventuella ytterligare kostnader, såsom kostnader för förpackning, frakt och försäkring, ska i förekommande fall betalas av KÖPAREN utöver inköpspriset.

4.2. Nedsatta varor, specialerbjudanden, utgående och begagnade produkter kan ej bytas eller returneras.

4.3. Rabatter och kampanjerbjudanden kan inte tillämpas retroaktivt på tidigare köp.

5. Leverans, överföring av risk

5.1. Alla överenskomna leveransvillkor ska tolkas i enlighet med INCOTERMS som gäller vid tidpunkten för upprättandet av Kontraktet. Om Kontraktet inte anger specifika leveransvillkor ska leveransen göras fritt fabrik (EXW).

5.2. Leveransdatumet anges i ELEIKOs orderbekräftelse. Såvida detta inte uttryckligen skriftligen överenskommits är detta datum endast vägledande.

5.3. I händelse av försenad leverans av förpackade eller beställningsvaror som orsakas av KÖPAREN och där ELEIKO inte har meddelats om detta en rimlig tidsperiod på förhand har ELEIKO rätt att debitera KÖPAREN för alla kostnader för lagring, försäkring, administration m.m.

5.4. Risken för förlust och skada på produkterna ska övergå från ELEIKO till KÖPAREN vid leverans i enlighet med tillämpligt INCOTERM. Om KÖPAREN inte tar emot produkterna vid den överenskomna leveranstiden, ska risken för produkterna övergå från ELEIKO till KÖPAREN så snart som KÖPAREN har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter. Ansvaret för eventuella kostnader för lagring, försäkring etc. som ELEIKO därefter ådrar sig ska innehas av KÖPAREN.

5.5. ELEIKO har rätt att göra delleveranser.

5.6. KÖPAREN ska inspektera produkterna vid mottagandet med avseende på defekter, otillräcklig mängd och skador på förpackningen under transport. Eventuell vägran att ta emot Produkter på grund av brister, otillräcklig mängd eller skador på förpackningen ska meddelas ELEIKO skriftligen inom trettio (30) arbetsdagar från KÖPARENS mottagande av Produkterna. I annat fall har KÖPAREN ingen rätt att kräva ersättning från ELEIKO för defekter, brister eller trasiga Produkter.

6. Installationstjänster

6.1. ELEIKO ska tillhandahålla Installationstjänster för KÖPARENS räkning om detta stipuleras i Kontraktet.

6.2. KÖPAREN ska se till att ELEIKOs personal kan starta installationstjänster i rätt tid på den överenskomna platsen ("Plats").

6.3. Om inte annat överenskommits utförs installationstjänsterna under KÖPARENS normala arbetstid.

6.4. KÖPAREN ska, innan ELEIKOs personal anländer till platsen, på egen bekostnad genomföra förberedande arbete för att säkerställa att de nödvändiga förutsättningarna för installationstjänsterna enligt ELEIKOs uppfylls Om KÖPAREN är ansvarig för att transportera produkterna till webbplatsen ska KÖPAREN säkerställa att produkterna finns på platsen före det överenskomna datumet när Installationstjänsterna ska påbörjas.

6.5. KÖPAREN ska se till att installationstjänsterna inte utförs under farliga eller ohälsosamma förhållanden och ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda ELEIKOs personal från exponering för säkerhets- eller hälsorisker. Innan installationstjänsterna påbörjas ska KÖPAREN säkerställa att ELEIKOs personal informeras om alla säkerhetsbestämmelser och säkerhetsrutiner som gäller på platsen och om alla speciella risker som genomförandet av installationsarbetet kan medföra. ELEIKO är inte skyldigt att utföra installationstjänster i ohälsosamma eller farliga omgivningar.

6.6. KÖPAREN ska, på plats och på egen bekostnad, tillhandahålla ELEIKO med all utrustning och alla resurser som krävs för att genomföra installationstjänsterna enligt Kontraktet (t.ex. lyftutrustning, vatten, el, belysning, internetåtkomst etc.) samt säkra lagringsanläggningar för verktygen och utrustningen som används av ELEIKOs personal samt deras personliga tillhörigheter.

6.7. Om KÖPAREN förväntar sig att den inte kommer att kunna uppfylla sina skyldigheter för installationstjänsterna enligt denna punkt 6, ska KÖPAREN omedelbart meddela ELEIKO om detta skriftligen och ange skälet till detta såväl som tiden när skyldigheterna kommer att uppfyllas. ELEIKO har rätt att debitera KÖPAREN för eventuella merkostnader som ELEIKO ådrar sig på grund av KÖPARENS underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter enligt denna klausul 6 inom överenskommen tid.

7. Fördröjningar

7.1. I händelse av fördröjning vad gäller vare sig leverans av produkterna eller slutförandet av installationstjänsterna och sådan fördröjning orsakas av någon av de omständigheter som nämns i avsnitt 16 nedan eller av en handling eller underlåtenhet för vilken KÖPAREN ansvarar, ska tiden för leverans av produkterna och/eller slutförandet av installationstjänsterna förlängas med en tidsperiod som är rimlig med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

7.2. Vid fördröjningar av andra skäl än vad som anges i punkt 7.1 kan KÖPAREN skriftligen begära leverans eller slutförande av installationstjänsterna inom en slutlig rimlig tidsperiod som inte får vara mindre än tre (3) veckor från det ursprungliga leverans- /slutdatumet . Om ELEIKO inte levererar produkterna eller slutför installationstjänsterna inom denna slutliga tidsperiod och detta inte beror på några omständigheter som KÖPAREN ansvarar för, har KÖPAREN rätt att säga upp Kontraktet med avseende på de berörda produkterna eller de berörda installationstjänsterna och har i förekommande fall även ha rätt till återbetalning av betalningar som gjordes för den avslutade delen av Kontraktet. Uppsägningen ska göras genom ett skriftligt meddelande. Uppsägning av Kontraktet inklusive eventuell återbetalning enligt ovan ska vara KÖPARENS enda korrigerande åtgärd vid försening och KÖPAREN har inte rätt till skadestånd, straffavgifter, återbetalning eller annan ersättning, såvida inte ett separat skriftligt avtal har ingåtts mellan ELEIKO och KÖPAREN om detta.

8. Betalning

8.1. Om annat ej överenskommits ska betalning av inköpspriset ske före leverans eller utförande av installationstjänsterna. Betalning ska ske i den valuta som anges i Kontraktet.

8,2. I händelse av att betalningen försenas har ELEIKO rätt till ränta med en årlig räntesats på 10 procent från och med den dag då betalningen förföll, vilken ska betalas av KÖPAREN. Serviceavgifter tillkommer för påminnelser om försenade betalningar.

8.3. I händelse av att betalningen är försenad kan ELEIKO, efter att ha meddelat KÖPAREN skriftligen, avvakta med avtalets genomförande tills ELEIKO får full betalning. Om betalningsförseningen överstiger två (2) månader, har ELEIKO rätt att säga upp Kontraktet genom att skriftligen meddela KÖPAREN och kräva ersättning för den förlust som ELEIKO har ådragit sig.

9. Äganderättsförbehåll

Produkterna förblir ELEIKO:s egendom tills de betalas helt, i den utsträckning ett sådant äganderättsförbehåll är giltigt enligt tillämplig lag.

10. Garanti

10,1. Med beaktande av bestämmelserna i denna klausul 10, garanterar ELEIKO att Produkterna och Installationstjänsterna vid leveransen kommer att överensstämma med deras specifikationer och vara fria från material- och tillverkningsfel. Om inget annat avtalas i avtalet, gäller garantin från leveransdatumet och under de tidsperioder som anges i garantischemat som bifogas din orderbekräftelse.

10.2. Krav från KÖPAREN enligt garanti i punkt 10.1 ska meddelas ELEIKO skriftligen inom trettio (30) dagar efter det att felet har upptäckts. KÖPAREN bör meddela ELEIKO omedelbart om det finns anledning att tro att defekten kan orsaka skada. Om KÖPAREN inte underrättar ELEIKO skriftligen inom de tidsfrister som anges i denna klausul, ska KÖPAREN ej längre ha rätt att göra anspråk som grundas på defekten.

10,3. Om ett giltigt anspråk avseende någon produkt- eller Installationstjänst anmäls till ELEIKO i enlighet med punkt 10.2, har ELEIKO rätt att reparera eller byta ut produkterna (eller den aktuella delen) och korrigera den aktuella installationstjänsten kostnadsfritt. ELEIKO ska anses ha fullgjort sina skyldigheter vad gäller att avhjälpa bristen när ELEIKO levererar en vederbörligen reparerad eller utbytt del till KÖPAREN eller korrigerar bristen. Om ELEIKO väljer att leverera Produkter eller delar därav på nytt, ska ELEIKO anses äga den ersatta Produkterna eller delarna från och med tidpunkten för utbytet.

10.4. Garantiperioden för reparerad eller ersatt produkt eller korrigerad Installationstjänst ska upphöra samma datum som garantiperioden för den ursprungliga produkten eller installationstjänsten löper ut. Om inte annat överenskommits ska nödvändig transport av produkterna till och från ELEIKO i samband med avhjälp av defekter som ELEIKO ansvarar för göras på ELEIKOs risk och bekostnad, förutsatt att KÖPAREN följer ELEIKOs instruktioner angående sådan transport.

10,5. Garantin som anges i klausul 10.1 ges med förbehållet att produkterna används under normala förhållanden och att KÖPAREN följer underhålls- och serviceinstruktionerna samt specifika manualer och användarhandböcker för produkterna (t.ex. ELEIKO Product Care Guideline) som tillhandahålls av ELEIKO till KÖPAREN. Garantin enligt punkt 10.1 täcker inte fel som orsakas av: (a) onormal eller felaktig användning av produkterna; (b) felaktiga eller felaktiga reparationer av KÖPAREN eller tredje part som utsetts av KÖPAREN; (c) underlåtenhet att följa användarhandboken eller monterings-/installationsanvisningarna, (d) användning av andra delar än originaldelarna i samband med Produkterna eller monteringen/installationen; (e) otillräckligt eller felaktigt underhåll och service; (f) normalt slitage, eller av (g) utformning, material eller arbetsmetoder som har tillhandahållits eller föreskrivits av KÖPAREN.

10.6. Om ELEIKO inom rimlig tid inte fullgör sina skyldigheter enligt punkt 10.3 får KÖPAREN genom skriftligt meddelande fastställa en sista tid för fullgörande av ELEIKO:s skyldigheter som inte får vara mindre än tre (3) veckor. Om ELEIKO inte har lyckats åtgärda bristen inom en sådan rimlig tidsperiod, har KÖPAREN rätt att säga upp Kontraktet med avseende på de berörda produkterna eller installationstjänsterna och, om tillämpligt, ha rätt till återbetalning av betalningar som gjorts för den avslutade delen av Kontraktet. Uppsägningen ska göras genom ett skriftligt meddelande.

10.7. Med undantag av vad som anges i denna klausul 10 är ELEIKO inte ansvarigt för brister, vilket utan begränsning inkluderar underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-intrång.

11. Ansvar

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska ELEIKOs totala ansvar för alla anspråk, skador och förluster, oavsett om de uppstår till följd av avtalsbrott, garantibrott, oaktsamhet, ersättning eller på annat sätt till följd av en Produkt- eller Installationstjänst, vara begränsad till en och en halv (1,5) gånger det pris som betalats för produkten eller installationstjänsten enligt Kontraktet. Denna ansvarsbegränsning gäller inte tredjepartsanspråk för kroppsskada eller dödsfall som orsakats av en bevisad brist på Produkten eller för skador och förluster orsakade av ELEIKO:s grova vårdslöshet eller avsiktliga försummelse.

12. Ersättning

KÖPAREN ska se till att monteringen och installationen av produkterna före användning är tillräcklig och att användarhandboken alltid är tillgänglig och följs. KÖPAREN ska ersätta ELEIKO, hålla ELEIKO skadelöst och försvara ELEIKO från ansvar, förlust, skada, kostnader eller rättsliga anspråk/förfaranden (inklusive rimliga rättegångskostnader) som uppstår till följd av KÖPARENS eller dess kunds/användares oaktsamma handlingar eller försummelser vad gäller installation, användning, hantering och underhåll av produkterna, antingen separat eller i kombination med andra produkter.

13. Följdskador

Förutom i händelse av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse, ska ingen av parterna vara ansvarig gentemot den andra parten till följd av kontrakt, skadeståndsrätt, garantier, strikt ansvar eller på annat sätt för produktionsförlust, förlust av vinst, förlust av användning, förlust av kontrakt eller för någon annan följd- eller indirekt skada eller förlust alls.

14. Förtida uppsägning

Vardera parten har rätt att säga upp Kontraktet med omedelbar verkan och utan att ådra sig något ansvar gentemot den andra parten på grund av sådan uppsägning, om

(a) den andra parten inleder sammansättningsförhandlingar, förklaras konkurs, går i likvidation eller av någon annan anledning kan antas ha blivit insolvent, eller

(b) den andra parten begår en väsentlig överträdelse av sina skyldigheter enligt avtalet (inklusive men inte begränsat till dessa GCS); och gör inte fullständig korrigering inom trettio (30) dagar från mottagandet av ett skriftligt meddelande om detta.

15. Immateriella rättigheter

15.1. Alla immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsade till, registrerade och oregistrerade varumärken, patent, uppfinningar, mönster/utformningar, kunskap (”know-how”), kopieringsrättigheter och domännamn ("Immateriell egendom") som innehas av ELEIKO-gruppen innan Kontraktet ingås ska förblir ELEIKO-koncernens exklusiva egendom. Ingen rättighet eller licens beviljas KÖPAREN med avseende på någon immateriell egendom som ägs eller på annat sätt innehas av ELEIKO-gruppen med undantag av en begränsad icke-exklusiv licens för att använda ELEIKO-gruppens immateriella äganderätt i den utsträckning som krävs för att KÖPAREN ska kunna utöva sin rätt att använda eller sälja produkten(/-erna). När avtalet upphör eller upphör att gälla upphör denna licens automatiskt och omedelbart.

15.2. KÖPAREN får inte placera eget varumärke eller handelsnamn på produkterna, såvida inte ELEIKO har gett sitt skriftliga förhandsgodkännande.

16. Force majeure

16.1. Endera parten har rätt att avbryta fullgörandet av sina skyldigheter enligt Kontraktet i den utsträckning sådan prestation hindras eller görs orimligt betungande av alla omständigheter som ligger utanför parternas kontroll och som inte kunde förutses vid upprättandet av Kontraktet, såsom brand, krig, omfattande militär mobilisering, terroristhandling, embargo, exportrestriktioner, naturkatastrofer och brister eller förseningar i leveranser från underleverantörer orsakade av sådana omständigheter som avses i denna paragraf 16.1 ("Force Majeure").

16.2. En part kan åberopa en Force Majeure-händelse enligt avsnitt 16.1 endast om den utan dröjsmål skriftligen har meddelat den andra parten om händelsen och eventuella effekter. En part ska också utan dröjsmål informera den andra parten om upphörandet av en sådan händelse.

16.3. Endera parten har rätt att säga upp Kontraktet genom att skriftligen meddela den andra parten om detta i händelse av att fullgörandet av Kontraktet avbryts enligt avsnitt 16.1 i mer än nittio (90) dagar.

17. Övrigt

17.1. Om någon bestämmelse i GCS befinns vara ogiltig eller inte kan verkställas helt eller delvis, ska giltigheten av de andra bestämmelserna och resten av den aktuella bestämmelsen inte påverkas vare sig av nämnda bestämmelses ogiltighet eller av oförmågan att verkställa den.

17.2. Ingen av parterna får överföra eller överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet utan den andra partens skriftliga medgivande. Trots föregående mening kan ELEIKO överföra eller överlåta sådana rättigheter och skyldigheter till något annat företag inom ELEIKO-koncernen eller till någon av dess efterträdare genom förvärv eller fusion utan föregående samtycke från KÖPAREN.

17.3. KÖPAREN bekräftar att den endast ingår Kontraktet med den upphandlande ELEIKO-enheten och att varje ELEIKO-enhet arbetar självständigt, och KÖPAREN bekräftar och godkänner vidare att alla fordringar mot ELEIKO endast ska göras mot den upphandlande ELEIKO-enheten (eller sådan ELEIKO-enhet till vilken Kontraktet har överförts eller tilldelats i enlighet med punkt 17.2). ELEIKO avsäger sig uttryckligen och avstår från alla former av korsgarantier eller liknande koncernansvar mellan ELEIKO-enheterna och andra enheter inom Eleiko Group över hela världen, vilket KÖPAREN bekräftar genom att ingå Kontraktet med den upphandlande ELEIKO-enheten.

18. Gällande lag

Kontraktet ska regleras av den materiella lagstiftningen i det land där ELEIKO har sitt huvudsakliga säte.

19. Ångerrätt

Ångerrätt är en lagstadgad rättighet som innebär att du har 14 dagar på dig att ångra ett köp du har gjort på distans, till exempel nätet. Ångerrätten gäller både varor och tjänster. Informationen gäller köp inom EU, Norge, Island och Storbritannien.

This site uses cookies to improve your experience. By clicking, you agree to our Privacy Policy.