Integritetspolicy

På Eleiko bryr vi oss om din integritet och säkerheten för dina uppgifter. Nedan beskriver vi vår policy och de steg vi tar för att säkerställa efterlevnad av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vi är öppna med de typer av information vi samlar in och lämnar inte ut din information till någon utanför Eleiko Group och dess dotterbolag. Vi ger dig enkla sätt att kontrollera den information du delar med oss ​​och uppmuntrar dig att kontakta oss med eventuella problem.

Policy om sekretess och cookies

1. Introduktion

1.1 Vi är fast beslutna att skydda våra kunders och webbplatsbesökares integritet.

1.2 Denna policy gäller när vi agerar som personuppgiftsansvarig med avseende på våra kunders och webbplatsbesökares personuppgifter. Med andra ord gäller den på platsen där vi bestämmer syftena för vilka dina personuppgifter behandlas såväl som hur behandlingen går till.

1.3 Vi använder oss av cookies (webbkakor) på vår webbplats. I fall där dessa cookies inte är absolut nödvändiga för att göra vår webbplats och våra tjänster tillgängliga för dig kommer vi att be dig att samtycka till vår användning av cookies när du först besöker vår webbplats.

1.4 Vår webbplats innehåller sekretesskontroller som påverkar hur vi kommer att behandla dina personuppgifter. Genom att använda sekretesskontrollerna kan du ange om du vill få direkt marknadsföring skickad till dig och om du vill begränsa publiceringen av din information. Du kan komma åt sekretesskontrollerna via https://eleiko.com/privacy-policy.

1.5 I denna policy hänvisar "vi", "oss" och "vår" till Eleiko Group AB, ett svenskt företag med registreringsnummer 556904-8498. För mer information om oss, se avsnitt 19.

2. Hur använder vi dina personuppgifter

2.1 I avsnitt 2 har vi angett:

(a) de allmänna kategorierna av personuppgifter som vi kan behandla;

(b) när det gäller personuppgifter som vi inte fick direkt från dig, källan till, och specifika kategorier av, dessa uppgifter;

(c) syften för vilka vi kan behandla personuppgifter; och

(d) de rättsliga grunderna för behandlingen.

2.2 Vi kan behandla uppgifter om din användning av vår webbplats och våra tjänster ("användningsuppgifter"). Användningsuppgifterna kan inkludera din IP-adress, geografiska plats, webbläsartyp och -version, operativsystem, hänvisningskälla, besökslängd, sidvyer och webbplatsnavigeringsvägar, samt information om tidpunkten, frekvensen och mönstret för din tjänsteanvändning. Källan till användningsuppgifterna är Google Analytics.

2.3 Vi kan behandla dina kontouppgifter ("kontouppgifter"). Kontouppgifter kan innehålla ditt namn och din e-postadress. Källan till kontouppgifter är du eller din arbetsgivare. Kontouppgifter kan behandlas i syfte att driva vår webbplats, tillhandahålla våra tjänster, se till att vår webbplats och våra tjänster förblir säkra, behålla säkerhetskopior av våra databaser och kommunicera med dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke ELLER våra legitima intressen, närmare bestämt korrekt administration av vår webbplats och verksamhet ELLER genomförandet av ett avtal mellan dig och oss och/eller vidtagandet av åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal.

2.4 Vi kan behandla din information som ingår i din personliga profil på vår webbplats ("profiluppgifter"). Profiluppgifter kan innehålla ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, kön och födelsedatum. Profiluppgifter kan behandlas för att möjliggöra och övervaka din användning av vår webbplats och våra tjänster. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke ELLER våra legitima intressen, närmare bestämt korrekt administration av vår webbplats och verksamhet ELLER genomförandet av ett avtal mellan dig och oss och/eller vidtagandet av åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal.

2.5 Vi kan behandla dina personuppgifter som tillhandahålls under användningen av våra tjänster ("tjänsteuppgifter"). Serviceuppgifter kan innehålla ditt namn, e-postadress, adress, telefonnummer och typen av tjänst. Källan till tjänsteuppgifter är du själv. Källan till kontouppgifter är du eller din arbetsgivare. Kontouppgifter kan behandlas i syfte att driva vår webbplats, tillhandahålla våra tjänster, se till att vår webbplats och våra tjänster förblir säkra, behålla säkerhetskopior av våra databaser och kommunicera med dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke ELLER våra legitima intressen, närmare bestämt korrekt administration av vår webbplats och verksamhet ELLER genomförandet av ett avtal mellan dig och oss och/eller vidtagandet av åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal.

2.6 Vi kan behandla information som du lägger upp för publicering på vår webbplats eller genom våra tjänster ("publikationsuppgifter"). Publikationsuppgifter kan behandlas i syfte att möjliggöra sådan publicering och administrering av vår webbplats och våra tjänster. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke ELLER våra legitima intressen, närmare bestämt korrekt administration av vår webbplats och verksamhet.

2.7 Vi kan behandla information som finns i varje förfrågan du skickar till oss angående varor och/eller tjänster ("förfrågningsuppgifter"). Förfrågningsuppgifterna kan behandlas i syfte att erbjuda, marknadsföra och sälja relevanta varor och/eller tjänster till dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke.

2.8 Vi kan behandla information som rör våra kundrelationer, inklusive kundkontaktinformation ("kundrelationsuppgifter"). Kundrelationsuppgifter kan innehålla ditt namn och dina kontaktuppgifter. Källan till kundrelationsuppgifter är du själv. Kundrelationsuppgifter kan behandlas i syfte att hantera våra relationer med kunder, kommunicera med kunder, föra register över denna kommunikation och marknadsföra våra produkter och tjänster till kunder. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke ELLER våra legitima intressen, närmare bestämt korrekt hantering av våra kundrelationer.

2.9 Vi kan behandla information som rör transaktioner, inklusive köp av varor och tjänster, som du ingår med oss eller via vår webbplats ("transaktionsuppgifter”). Transaktionsuppgifterna kan innehålla dina kontaktuppgifter, uppgifter om de kort och/eller metoder som du använder för betalning samt detaljerad information om dina transaktioner. Transaktionsuppgifterna kan behandlas i syfte att leverera de köpta varorna och tjänsterna till dig och hålla korrekt register över dessa transaktioner. Den rättsliga grunden för denna behandling är genomförandet av ett avtal mellan dig och oss och/eller vidtagandet av åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal, såväl som våra legitima intressen, närmare bestämt korrekt administration av vår webbplats och verksamhet.

2.10 Vi kan behandla information som du tillhandahåller oss i syfte att prenumerera på våra e-postaviseringar och/eller nyhetsbrev ("anmälningsuppgifter"). Anmälningsuppgifterna kan behandlas i syfte att skicka dig relevanta meddelanden och/eller nyhetsbrev. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke ELLER genomförandet av ett kontrakt mellan dig och oss och/eller vidtagandet av åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal.

2.11 Vi kan behandla information som finns i eller relaterar till all kommunikation som du skickar till oss ("korrespondensuppgifter"). Korrespondensuppgifter kan inkludera kommunikationsinnehållet och de metadata som är förknippade med kommunikationen. Vår webbplats genererar metadata förknippade med kommunikation som sker via webbplatsens kontaktformulär. Korrespondensuppgifter kan behandlas i syfte att kommunicera med dig och föra register. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, närmare bestämt korrekt administration av vår webbplats och företag och

2.12 Vi kan behandla var och en av de personuppgifter som identifierats i denna policy om detta är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, antingen i domstolsförfaranden eller i samband med ett administrativt förfarande eller förfarande utanför domstol. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, närmare bestämt skyddet och hävdandet av våra juridiska rättigheter, dina juridiska rättigheter och andras juridiska rättigheter.

2.13 Vi kan behandla var och en av dina personuppgifter som identifierats i denna policy om det är nödvändigt för att erhålla eller upprätthålla försäkringsskydd, hantera risker eller få professionell rådgivning. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, närmare bestämt att på lämpligt sätt skydda vår verksamhet mot risker

2.14 Förutom de specifika syften för vilka vi kan behandla dina personuppgifter som anges i detta avsnitt 2, kan vi också behandla alla dina personuppgifter där sådan behandling är nödvändig för att uppfylla en av de juridiska skyldigheterna som vi har åtagits oss att fullfölja, eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.

2.15 Lämna inte någon annan persons personuppgifter till oss, såvida vi inte uppmanar dig att göra detta.

3. Automatiserat beslutsfattande är inte tillämpligt

4. Utlämnande av dina personuppgifter till andra parter

4.1 Vi kan lämna ut dina personuppgifter till varje medlem i vår företagsgrupp (detta betyder våra dotterbolag, vårt överordnade förvaltningsbolag och alla dess dotterbolag) i den mån det rimligen krävs för ändamålen och på de rättsliga grunder som anges i denna policy. Information om vår företagsgrupp finns på https://eleiko.com/contact

4.2 Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra försäkringsgivare och/eller professionella rådgivare i den mån det är rimligen nödvändigt för att få eller upprätthålla försäkringsskydd, hantera risker, få professionell rådgivning, eller upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, antingen i domstolsförfaranden eller i samband med ett administrativt förfarande eller förfarande utanför domstol.

4.3 Finansiella transaktioner förknippade med vår webbplats och tjänster kan hanteras av våra betaltjänstleverantörer, Paypal och DIBS Payment Services AB. Vi kommer att dela transaktionsuppgifter med våra betaltjänstleverantörer endast i den utsträckning som är nödvändig för att behandla dina betalningar, återbetala sådana betalningar och hantera klagomål och frågor som rör sådana betalningar och återbetalningar. Du hittar information om betaltjänstleverantörernas integritetspolicyer och rutiner på https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full och https://cdn.dibspayment.com/contracts/psp /psp_general_terms_sv.pdf

4.4 Förutom de specifika utlämnandena av personuppgifter som anges i detta avsnitt 4 kan vi lämna ut dina personuppgifter där sådant utlämnande är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för, eller för att skydda dina vitala intressen eller annan fysisk persons vitala intressen. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter när sådan utlämnande är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, antingen i domstolsförfaranden eller i samband med ett administrativt förfarande eller förfarande utanför domstol.

5. Internationella överföringar av dina personuppgifter

5.1 I detta avsnitt 5 tillhandahåller vi information om omständigheterna under vilka dina personuppgifter kan överföras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

5.2 Vi och våra andra koncernföretag har kontor och anläggningar som finns listade på webbadressen https://www.eleiko.com/contact. Europeiska kommissionen har fattat ett "adekvat beslut" med avseende på dataskyddslagarna i vart och ett av dessa länder. Överföringar till vart och ett av dessa länder skyddas av lämpliga skyddsåtgärder, närmare bestämt användningen av standardklausuler för dataskydd som antagits eller godkänts av Europeiska kommissionen. En kopia av dessa kan erhållas från https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en.

5.3 Värdlokalerna för vår webbplats finns i Sverige. Europeiska kommissionen har fattat ett "beslut om tillräcklighet" med avseende på dataskyddslagarna i vart och ett av dessa länder. Överföringar till vart och ett av dessa länder skyddas av lämpliga skyddsåtgärder, närmare bestämt användningen av standardklausuler för dataskydd som antagits eller godkänts av Europeiska kommissionen. En kopia av dessa kan erhållas från https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en.

5.4 Du bekräftar att personuppgifter som du skickar för publicering via vår webbplats eller tjänster kan finnas tillgängliga via internet över hela världen. Vi kan inte förhindra andras användning (eller missbruk) av sådana personuppgifter.

6. Lagring och radering av personuppgifter

6.1 I detta avsnitt 6 beskrivs våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att säkerställa att vi uppfyller våra juridiska skyldigheter i samband med lagring och radering av personuppgifter.

6.2 Personuppgifter som vi behandlar för ett eller flera ändamål ska inte lagras längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla detta eller dessa ändamål.

6.3 Vi behåller dina personuppgifter enligt följande:

(a) Personuppgifter kommer att lagras i minst 10 år efter 25 maj 2018 och i högst 20 år efter 25 maj 2018.

6.4 Trots de andra bestämmelserna i detta avsnitt 6 kan vi behålla dina personuppgifter om sådan lagring är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för, eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.

7. Säkerhet för personuppgifter

7.1 Vi kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av dina personuppgifter.

7.2 Vi lagrar alla dina personuppgifter på säkra servrar, persondatorer och mobila enheter och i säkra manuella registersystem.

7.3 Uppgifter om dina förfrågningar och ekonomiska transaktioner som skickas från din webbläsare till vår webbserver eller från vår webbservern till din webbläsare skyddas med hjälp av krypteringsteknik.

7.4 Du bekräftar att överföringen av okrypterad (eller otillräckligt krypterad) information över internet är osäker till sin natur och att vi därför inte kan garantera säkerheten för uppgifter som skickas över internet.

7.5 Du bör se till att ditt lösenord inte är kan gissas lätt, vare sig av en person eller ett datorprogram. Du är ansvarig för att förvara lösenordet du använder för att komma åt vår webbplats på ett konfidentiellt sätt och vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår webbplats).

8. Tillägg

8.1 Vi kan komma att uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår webbplats.

8.2 Du bör kontrollera den här sidan då och då för att säkerställa att du är nöjd med alla ändringar av denna policy.

8.3 Vi kommer att meddela dig om betydande ändringar av denna policy via e-post eller via det privata meddelandesystemet på vår webbplats.

9. Dina rättigheter

9.1 I detta avsnitt 9 har vi sammanfattat de rättigheter du har enligt dataskyddslagen. Vissa av rättigheterna är komplexa och inte alla detaljer har inkluderats i våra sammanfattningar. Följaktligen bör du läsa relevanta lagar och riktlinjer från tillsynsmyndigheterna för en fullständig förklaring av dessa rättigheter.

9.2 Dina huvudsakliga rättigheter enligt dataskyddslagen är:

(a) rätten till tillgång

(b) rätten till rättelse,

(c) rätten till radering;

(d) rätten att begränsa behandlingen;

(e) rätten att invända mot behandlingen;

(f) rätten till dataportabilitet;

(g) rätten att inge ett klagomål till en tillsynsmyndighet, och

(h) rätten att återkalla ditt samtycke.

9.3 Du har rätt att bekräfta huruvida vi behandlar dina personuppgifter och, i fall där vi gör detta, tillgången till personuppgifterna, tillsammans med viss ytterligare information. Denna ytterligare information innehåller detaljerad information om syftet med behandlingen, de kategorier av personuppgifter som berörs och mottagarna av personuppgifterna. Förutsatt att andras rättigheter och friheter ej påverkas, kommer vi att tillhandahålla dig med en kopia av dina personuppgifter. Det första exemplaret tillhandahålls kostnadsfritt, men ytterligare kopior kan bli föremål för en rimlig avgift. Du kan komma åt dina personuppgifter genom att besöka https://www.eleiko.com/account när du är inloggad på vår webbplats.

9.4 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och, med beaktande av syftet med behandlingen, att få ofullständiga personuppgifter om dig kompletterade.

9.5 Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Dessa omständigheter inkluderar följande: personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till de syften för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades; du återkallar samtycke till samtyckesbaserad behandling; du motsätter dig behandlingen enligt vissa regler i tillämplig dataskyddslagstiftning; behandlingen görs i syfte att bedriva direkt marknadsföring; och personuppgifterna har behandlats olagligt. Det finns dock undantag från rätten till radering. De allmänna undantagen inkluderar fall där behandling är nödvändig av följande skäl: att utöva rätten till yttrandefrihet och information, att uppfylla en rättslig skyldighet; eller att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

9.6 Under vissa omständigheter har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Dessa omständigheter är följande: du bestrider riktigheten av personuppgifterna; behandlingen är olaglig men du motsätter dig radering; vi behöver inte längre personuppgifterna för vår behandling, men du behöver personuppgifter för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk; och du har invänt mot behandlingen i avvaktan på verifieringen av den invändningen. Om behandlingen har begränsats på grundval av detta kan vi fortsätta lagra dina personuppgifter. Förutom i dessa fall kommer vi dock endast att behandla uppgifterna om: du ger ditt samtycke; detta görs för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, detta görs för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter, eller om det föranleds av ett starkt allmänintresse.

9.7 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter av skäl som rör din specifika situation, men endast i den utsträckning som den rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig i följande fall: för utförandet av en uppgift som utförs till följd av allmänintresse eller utövandet av någon officiell behörighet som tilldelas oss; eller för syftena med de legitima intressen som vi eller en tredje part eftersträvar. Om du gör en sådan invändning kommer vi sluta att behandla personliguppgifterna såvida vi inte kan visa tvingande legitima grunder för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen görs för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

9.8 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål (inklusive profilering som görs till följd av marknadsföringsskäl). Om du gör en sådan invändning kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

9.9 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål av skäl som hänför sig till din speciella situation, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs till följd av allmänt intresse.

9.10 I den mån den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är:

(a) samtycke, eller

(b) att behandlingen är nödvändig för genomförandet av ett avtal i vilken du är part eller för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett avtal, och sådan behandling utförs automatiskt, har du rätt att få dina personuppgifter från oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format. Denna rättighet gäller dock inte i fall där den skulle påverka andras rättigheter och friheter negativt.

9.11 Om du anser att vår behandling av din personliga information strider mot dataskyddslagar, har du laglig rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet som ansvarar för dataskydd. Du kan göra det i EU-landet där du har din ordinarie vistelseort, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen.

9.12 I den utsträckning som den rättsliga grunden för vår behandling av din personliga information är ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Ett sådant återkallande påverkar inte lagligheten hos behandlingen som ägde rum före återkallandet.

9.13 Du kan utöva varje rättigheter som du har i förhållande till dina personuppgifter genom ett skriftligt meddelande till oss, förutom via de andra metoderna som anges i detta avsnitt 9.

10. Tredjepartswebbplatser

10.1 Vår webbplats innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts webbplatser.

10.2 Vi har ingen kontroll över och är inte ansvariga för tredje parters integritetspolicyer och rutiner.

11. Barns personuppgifter

11.1 Vår webbplats och tjänster riktar sig till personer över 18 år.

11.2 Om vi ​​har anledning att tro att vi lagrar personuppgifter om en person under den åldern i våra databaser kommer vi att radera dessa personuppgifter.

12. Uppdaterande av information

12.1 Om den personliga informationen som vi lagrar om dig behöver korrigeras eller uppdateras bör du meddela oss om detta.

13. Om cookies

13.1 En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en rad bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.

13.2 Cookies kan vara antingen "beständiga cookies” eller ”sessionscookies” en beständig cookie kommer att lagras av en webbläsare och förblir giltig till dess inställda utgångsdatum, såvida det inte raderas av användaren före utgångsdatumet. En sessionscookie, å andra sidan, upphör att gälla i slutet av användarsessionen, när webbläsaren stängs.

13.3 Cookies innehåller vanligtvis ingen information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till den information som lagras i och erhålls från cookies.

14. Cookies som vi använder

14.1 Vi använder cookies för följande ändamål:

(a) Autentisering - vi använder cookies för att identifiera dig när du besöker vår webbplats och när du navigerar på vår webbplats / namnen på dessa cookies: 'EleikoGroupV21' och 'EleikoGroup1OutsideKey'

(b) Status - vi använder cookies för att hjälpa oss att avgöra om du är inloggad på vår webbplats / namnet på denna cookie: 'EleikoGroupV21'

(c) Offertvagn - vi använder cookies för att spara tillståndet för din offertvagn när du navigerar på vår webbplats / namnet på denna cookie: 'EleikoGroup1OutsideKey'

(d) Språkval - vi använder cookies för att spara ditt senaste språkval / namnet på denna cookie: 'EleikoGoupCC'

15. Cookies som används av våra tjänsteleverantörer

15.1 Våra tjänsteleverantörer använder sig av cookies och dessa cookies kan komma att lagras på din dator när du besöker vår webbplats.

15.2 Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av vår webbplats. Google Analytics samlar in information om webbplatsens användning med hjälp av cookies. Den insamlade informationen om vår webbplats används för att skapa rapporter om användningen av vår webbplats. Googles sekretesspolicy finns på: https://www.google.com/policies/privacy/.

15.3 Vi använder ett verktyg som heter Hojtar genom Google Tag Manager. Du kan hitta mer information om detta på https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011639887-Data-Safety-Privacy-Security

16. Hantering av cookies

16.1 De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera cookies och låter dig ta bort cookies. Metoderna för detta varierar från webbläsare till webbläsare och från version till version. Du kan dock få uppdaterad information om hur du blockerar och ta bort cookies via dessa länkar:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); och

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

16.2 Blockering av alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten på många webbplatser.

16.3 Om du blockerar cookies kommer du inte att kunna använda alla funktionerna på vår webbplats.

17. Våra detaljer

17.1 Denna webbplats ägs och drivs av Eleiko Group AB.

17.2 Vi är registrerade i Sverige under registreringsnummer 556904-8498 och vårt säte finns på ”Eleiko Group AB, Klastorpsvägen 18, 30262 Halmstad”.

17.3 Vår huvudsakliga verksamhet är “Eleiko Group AB, Klastorpsvägen 18, 30262 Halmstad”.

17.4 Du kan kontakta oss:

(a) per post, till postadressen som anges ovan

(b) med hjälp av vår kontaktsidan på vår webbplats, som kan hittas på https://eleiko.com/contact

(c) per telefon, på kontaktnumret som publiceras på vår hemsida från tid till annan

(d) via e-post med hjälp av info@eleiko.com

18. Informationsskydd

18.1 Kontaktuppgifterna för vår dataskyddsombud är: Kajsa Robertsson, kajsa.robertsson@eleiko.com