Kundeservice

Betingelser

1. ANVENDELIGHED

Medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt, gælder disse generelle salgsbetingelser (General Conditions of Sale "GCS") for alle forespørgsler, tilbud, ordrer og aftaler ("kontrakt"), hvorved et selskab inden for Eleiko-koncernen ("ELEIKO") sælger og leverer et produkt eller udstyr ("produkter") og/eller leverer installationsservice i forbindelse med produkter ("installationsservice") til køber ("KØBER"). De generelle forretningsbetingelser er en integreret del af enhver sådan kontrakt, uanset om der henvises til denne eller ej, og udelukker anvendelsen af eventuelle modstridende eller afvigende generelle eller specifikke vilkår eller betingelser fra KØBER.

2. TILBUDDETS GYLDIGHED

ELEIKO's tilbud kan accepteres inden for den frist, der er angivet i tilbuddet, eller, såfremt der ikke er angivet nogen frist, inden for 30 dage fra tilbuddets dato.

3. AFGIVELSE AF ORDRER, ANNULLERING

Alle ordrer skal afgives skriftligt. En bindende kontrakt vedrørende salg og køb af produkterne anses for at være indgået ved KØBERS modtagelse af ELEIKO's ordrebekræftelse.

4. PRISBETINGELSER

Medmindre andet er aftalt eller anført i tilbuddet, er alle priser nettopriser eksklusive moms og andre afgifter af enhver art samt omkostninger til emballage, fragt og forsikring, som i givet fald tillægges købsprisen og betales af KØBER.

5. LEVERING, RISIKOOVERGANG

5,1. Enhver aftalt leveringsbetingelse skal fortolkes i overensstemmelse med de INCOTERMS, der var gældende på tidspunktet for kontraktens indgåelse. Hvis kontrakten ikke angiver særlige leveringsbetingelser, skal leveringen ske ab fabrik (EXW).

5,2. Leveringsdatoen er angivet i ELEIKO's ordrebekræftelse. Medmindre det udtrykkeligt og skriftligt er aftalt, er denne dato kun vejledende.

5,3. I tilfælde af forsinkelse i leveringen af pakkede eller specialbestilte varer forårsaget af KØBER, og hvis der ikke er givet meddelelse herom inden for en rimelig frist, har ELEIKO ret til at opkræve KØBER eventuelle omkostninger til opbevaring, forsikring, administration mv.

5,4. Risikoen for tab og beskadigelse af produkterne overgår fra ELEIKO til KØBER ved levering i overensstemmelse med gældende INCOTERM. Hvis KØBER ikke modtager produkterne på det aftalte leveringstidspunkt, overgår risikoen for produkterne fra ELEIKO til KØBER på det tidspunkt, hvor KØBER er i restance. Eventuelle omkostninger til opbevaring, forsikring m.v., som ELEIKO måtte pådrage sig herefter, skal afholdes af KØBER.

5,5. ELEIKO har ret til at foretage delleverancer.

5,6. KØBER skal inspicere produkterne ved modtagelsen for fejl, afvigelser i antal samt brud på emballagen under transport. Enhver afvisning af produkter på grund af fejl, afvigelser i antal eller brud på emballagen skal meddeles ELEIKO skriftligt inden for tredive (30) arbejdsdage fra KØBERS modtagelse af produkterne. I modsat fald har KØBER ikke ret til at kræve erstatning fra ELEIKO for fejl, mangler eller brud.

6. INSTALLATIONSSERVICE

6,1. ELEIKO leverer installationsservice på vegne af KØBER, såfremt det er aftalt i kontrakten.

6,2. KØBER skal sikre, at ELEIKO's personale er i stand til at påbegynde en installationsservice rettidigt på det aftalte sted ("stedet").

6.3. Medmindre andet er aftalt, udføres installationsservice i KØBERS normale arbejdstid.

6.4. KØBER skal, inden ELEIKO's personale ankommer til stedet, for egen regning udføre forberedende arbejde for at sikre, at de nødvendige betingelser for at installationsservicen er opfyldt i henhold til ELEIKO's anvisninger. Såfremt KØBER er ansvarlig for transport af produkterne til stedet, skal KØBER sikre, at produkterne er på stedet inden den aftalte dato for påbegyndelse af installationsservicen.

6.5. KØBER skal sikre, at installationsservicen ikke udføres under farlige eller usunde forhold, og skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte ELEIKO's personale mod udsættelse for sikkerheds- eller sundhedsrisici. Inden installationsservice påbegyndes, skal KØBER sikre, at ELEIKO's personale er informeret om alle gældende sikkerhedsbestemmelser og sikkerhedsrutiner på stedet og om alle særlige farer, som udførelsen af installationsservicen kan indebære. ELEIKO er ikke forpligtet til at udføre installationsservice i usunde eller farlige omgivelser.

6.6. KØBER skal for egen regning stille alt udstyr og alle ressourcer, nødvendige for udførelsen af installationsservice, til rådighed på stedet som aftalt i kontrakten, (f.eks. løfteudstyr, vand, elektricitet, belysning, internetadgang osv.) samt sikre opbevaringsfaciliteter til ELEIKO's personales værktøj, udstyr og personlige ejendele.

6.7. Hvis KØBER forventer, at han ikke vil være i stand til at opfylde sine forpligtelser til at udføre installationsservice i henhold til dette punkt 6 rettidigt, skal KØBER straks underrette ELEIKO skriftligt herom med angivelse af årsagen hertil og forventet tidspunkt for opfyldelsen af forpligtelserne. ELEIKO er berettiget til at opkræve KØBER eventuelle ekstra omkostninger, som ELEIKO pådrager sig som følge af KØBERS manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til dette punkt 6 på det aftalte tidspunkt.

7. FORSINKELSER

7.1. I tilfælde af forsinkelse i leveringen af produkterne eller i færdiggørelsen af installationsservice, og en sådan forsinkelse skyldes en af de omstændigheder, der er nævnt i punkt 16 nedenfor, eller en handling eller undladelse fra KØBERS side, forlænges fristen for levering af produkterne og/eller færdiggørelse af installationsservice med en periode, der er rimelig under hensyntagen til omstændighederne i det pågældende tilfælde.

7.2. I tilfælde af forsinkelser forårsaget af andre årsager end dem, der er anført i punkt 7.1, kan KØBER skriftligt kræve levering eller færdiggørelse af installationsservice inden for en sidste rimelig frist, som ikke må være mindre end tre (3) uger fra den oprindelige leverings-/færdiggørelsesdato. Såfremt ELEIKO ikke leverer produkterne eller færdiggør installationsservice inden for den sidste frist, og dette ikke skyldes omstændigheder, som KØBER er ansvarlig for, har KØBER ret til at ophæve kontrakten for de berørte produkter eller den berørte installationsservice og, såfremt det er relevant, opnå ret til tilbagebetaling af de betalinger, der er foretaget for den ophævede del af kontrakten. Opsigelsen skal ske skriftligt. Opsigelse af kontrakten, herunder eventuel tilbagebetaling som nævnt ovenfor, er KØBERS eneste mulighed i tilfælde af forsinkelse, og KØBER har ikke ret til erstatning, bod, vederlag eller anden kompensation, medmindre der er indgået en særskilt skriftlig aftale herom mellem ELEIKO og KØBER.

8. BETALING

8.1. Medmindre andet er aftalt, skal købesummen betales forud for levering eller udførelse af installationsservice. Betaling skal ske i den valuta, der er angivet i kontrakten.

8.2. I tilfælde af forsinket betaling er ELEIKO berettiget til en årlig rente på 10 % fra forfaldsdatoen, og denne betales af KØBER. Der vil blive pålagt rykkergebyrer for betalingspåmindelser.

8.3. I tilfælde af forsinket betaling kan ELEIKO efter skriftlig underretning af KØBER, suspendere opfyldelsen af kontrakten, indtil ELEIKO har modtaget fuld betaling. Hvis forsinkelsen for betaling overskrider to (2) måneder, har ELEIKO ret til at opsige kontrakten ved skriftlig meddelelse til KØBER samt kræve erstatning for det tab, som ELEIKO har lidt.

9. EJENDOMSFORBEHOLD

Produkterne forbliver ELEIKO's ejendom, indtil de er betalt fuldt ud, i det omfang et sådant ejendomsforbehold er gyldigt i henhold til gældende lovgivning.

10. GARANTI

10.1. Med forbehold for bestemmelserne i dette punkt 10 garanterer ELEIKO, at produkter og installationsservice på leveringstidspunktet vil svare til deres specifikationer og være fri for materiale- og fabrikationsfejl. Medmindre der er aftalt en anden periode i kontrakten, gælder garantien fra leveringsdatoen og i de perioder, der er angivet i garantiskemaet vedlagt din ordrebekræftelse.

10.2. Ethvert krav fra KØBER i henhold til garantien i punkt 10.1 skal meddeles skriftligt til ELEIKO senest tredive (30) dage efter fejlen er blevet opdaget. Der skal straks gives meddelelse om en defekt, hvis der er grund til at antage, at defekten kan forårsage skade. Hvis KØBER undlader at underrette ELEIKO skriftligt inden for de frister, der er anført i dette punkt, mister KØBER sin ret til at gøre krav gældende i forbindelse med defekten.

10.3. Såfremt en gyldig reklamation vedrørende et produkt eller en installationsservice meddeles ELEIKO i overensstemmelse med punkt 10.2, har ELEIKO pligt til at reparere eller udskifte produkterne (eller den pågældende del) og rette den relevante installationsservice uden beregning. ELEIKO anses for at have opfyldt sine forpligtelser med hensyn til afhjælpning af defekten, når ELEIKO leverer en behørigt repareret eller udskiftet del til KØBER eller foretager afhjælpning. Såfremt ELEIKO vælger at levere produkter eller dele heraf på ny, overgår de udskiftede produkter eller dele til ELEIKO's ejendom på det tidspunkt, hvor de udskiftes.

10.4. Garantiperioden for et repareret eller udskiftet produkt eller en korrigeret installationsservice udløber på samme dato som garantiperioden for det oprindelige produkt eller den oprindelige installationsservice. Medmindre andet er aftalt, sker den nødvendige transport af produkter, i forbindelse med afhjælpning af mangler, som ELEIKO er ansvarlig for, til og fra ELEIKO, for ELEIKO's risiko og regning, forudsat at KØBER følger ELEIKO's anvisninger vedrørende denne transport.

10.5. Garantien i punkt 10.1 er betinget af, at produkterne anvendes under normale forhold, og at KØBER overholder produkternes vedligeholdelses- og serviceinstruktioner samt specifikke manualer og brugervejledninger, som ELEIKO har stillet til rådighed for KØBER (f.eks. ELEIKO Product Care Guideline). Garantien i henhold til punkt 10.1 dækker ikke fejl, som skyldes: (a) unormal eller ukorrekt brug af produkterne; (b) ukorrekte eller mangelfulde reparationer foretaget af KØBER eller tredjeparter udpeget af KØBER; (c) brugervejledningen eller monteringsvejledningen er ikke blevet overholdt; (d) andre dele end de originale dele er blevet anvendt i forbindelse med produkterne eller monteringen; (e) utilstrækkelig eller ukorrekt vedligeholdelse og service; (f) normal slitage; eller (g) design, materialer eller arbejdsmetoder, som er blevet leveret eller foreskrevet af KØBER.

10.6. Hvis ELEIKO ikke inden for en rimelig tid opfylder sine forpligtelser i henhold til punkt 10.3, kan KØBER ved skriftlig meddelelse fastsætte en sidste frist for opfyldelse af ELEIKO's forpligtelser, som ikke må være mindre end tre (3) uger. Hvis manglen ikke er blevet afhjulpet inden for en sådan rimelig periode, har KØBER ret til at ophæve kontrakten med hensyn til de berørte produkter eller Installationsservices og, såfremt det er relevant, ret til tilbagebetaling af de betalinger, der er foretaget for den ophævede del af kontrakten. Opsigelsen skal ske skriftligt.

10.7. Med undtagelse af det, der er fastsat i dette afsnit 10, er ELEIKO ikke ansvarlig for mangler, herunder uden begrænsning alle underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse af rettigheder.

11. ANSVAR

I det omfang gældende lovgivning tillader det, er ELEIKO's samlede ansvar for alle krav, skader og tab, uanset om de skyldes kontraktbrud, garantibrud, forsømmelighed, erstatning eller andet, der skyldes et produkt eller en installationsservice, begrænset til halvanden (1,5) gang den pris, der er betalt for produktet eller installationsservicen vedtaget i kontrakten. Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke for krav fra tredjepart for personskade eller dødsfald forårsaget af en dokumenteret produktfejl eller for skader og tab forårsaget af ELEIKO's grove uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse.

12. SKADESLØSHOLDELSE

KØBER skal sikre, at produkterne er korrekt monteret og installeret før brug, og at brugermanualen altid er tilgængelig og overholdes. KØBER skal skadesløsholde, friholde og forsvare ELEIKO mod ethvert ansvar, tab, skade, omkostninger, krav eller retssag (herunder rimelige sagsomkostninger), der opstår som følge af KØBERS eller dennes kundes/brugeres uagtsomme handlinger eller undladelser vedrørende installation, brug, håndtering og vedligeholdelse af produkterne, enten enkeltvis eller i kombination med andre produkter.

13. FØLGESKADER

Medmindre der er tale om grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse, er ingen af parterne ansvarlige over for den anden part i henhold til kontrakt, tort, garanti, objektivt ansvar eller på anden måde for produktionstab, tab af fortjeneste, tab af brug, tab af kontrakter eller for andre følgeskader eller indirekte skader eller tab af nogen art.

14. OPHØR AF KONTRAKTEN

Hver af parterne har ret til at opsige kontrakten med øjeblikkelig virkning og uden at pådrage sig noget ansvar over for den anden part som følge af en sådan opsigelse, hvis

(a) den anden part indleder akkordforhandlinger, erklæres konkurs, i likvidation eller af anden grund kan antages at være blevet insolvent, eller

(b) den anden part begår en væsentlig overtrædelse af sine forpligtelser i henhold til kontrakten (herunder, men ikke begrænset til disse generelle forretningsbetingelser) og ikke foretager en fuldstændig afhjælpning inden for tredive (30) dage efter modtagelse af en skriftlig meddelelse herom.

15. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

15.1. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder, men ikke begrænset til, registrerede og uregistrerede varemærker, patenter, opfindelser, design, knowhow, copyrights og domænenavne ("intellektuel ejendom"), der eksisterer hos ELEIKO-koncernen før kontraktens indgåelse, forbliver ELEIKO-koncernens eksklusive ejendom. Der gives ingen ret eller licens til KØBER i henhold til nogen intellektuel ejendomsret, der ejes eller på anden måde besiddes af ELEIKO-koncernen, bortset fra en begrænset ikke-eksklusiv licens til at bruge ELEIKO-koncernens intellektuelle ejendomsret i det omfang, det er nødvendigt for at KØBER kan udøve sin ret til at bruge eller videresælge produktet/produkterne. Ved kontraktens ophævelse eller udløb ophører denne licens automatisk og øjeblikkeligt.

15.2. KØBER må ikke anbringe sit eget varemærke eller handelsnavn på produkterne, medmindre ELEIKO har givet sin forudgående skriftlige godkendelse.

16. FORCE MAJEURE

16.1. Hver part har ret til at suspendere opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til kontrakten i det omfang, at opfyldelsen hindres eller gøres urimeligt besværlig af omstændigheder, som parterne ikke har indflydelse på, og som ikke kunne forudses ved kontraktens indgåelse, såsom brand, krig, omfattende militær mobilisering, terrorhandlinger, embargo, eksportrestriktioner, naturkatastrofer og mangler eller forsinkelser i leverancer fra underleverandører forårsaget af en af de omstændigheder, der er nævnt i denne paragraf 16.1 ("force majeure").

16.2. En part kan kun påberåbe sig force majeure i henhold til punkt 16.1, hvis den har givet den anden part skriftlig og uforsinket meddelelse om begivenhedens indtræden samt mulige følgevirkninger. En part skal desuden straks underrette den anden part om, at en sådan begivenhed ophører.

16.3. Hver af parterne har ret til at opsige kontrakten ved skriftlig meddelelse til den anden part, hvis kontraktens opfyldelse er suspenderet i henhold til punkt 16.1 i mere end 90 dage.

17. DIVERSE

17.1. Hvis en bestemmelse i de generelle forretningsbetingelser findes ugyldig eller ikke kan håndhæves helt eller delvist, berøres gyldigheden af de øvrige bestemmelser og resten af den pågældende bestemmelse ikke af denne ugyldighed eller manglende håndhævelse.

17.2. Ingen af parterne må overføre eller overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til kontrakten uden skriftlig tilladelse fra den anden part. Uanset den foregående sætning kan ELEIKO overføre eller overdrage sådanne rettigheder og forpligtelser til ethvert andet selskab inden for ELEIKO-koncernen eller til enhver efterfølger ved opkøb eller fusion uden forudgående samtykke fra KØBER.

17.3. KØBER anerkender, at han kun indgår kontrakten med den kontraherende ELEIKO-enhed, og at hver ELEIKO-enhed opererer på et selvstændigt grundlag, og KØBER anerkender og accepterer endvidere, at eventuelle krav mod ELEIKO kun skal fremsættes mod den kontraherende ELEIKO-enhed (eller en sådan ELEIKO-enhed, som kontrakten er blevet overført eller overdraget til i overensstemmelse med punkt 17.2). ELEIKO fraskriver sig udtrykkeligt enhver form for krydsgarantier eller lignende koncerninternt ansvar mellem ELEIKO-enhederne og andre enheder inden for ELEIKO-koncernen på verdensplan, hvilket KØBER anerkender ved at indgå kontrakten med den kontraherende ELEIKO-enhed.

18. GÆLDENDE LOV

Kontrakten er underlagt den gældende lovgivning i det land, hvor ELEIKO har sit hovedkontor.